صفحه اصلی > مقالات > تغذيه سالم > درمان 7 نوع بیماری با 7 نوع میوه خشک 


ﺩﺭﻣﺎﻥ ۷ ﻧﻮﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎ ۷ ﻧﻮﻉ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﺸﮏ !

ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ؛ ﮐﺸﻤﺶ
ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﺸﻤﺶ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮﻁ؛ ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﻘﺮﺱ؛ ﮔﯿﻼﺱ ﺧﺸﮏ
ﻣﺼﺮﻑ ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﯿﻼﺱ ﺭﻭﺯﯼ ۲ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ؛ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ ﺧﺸﮏ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ؛ ﺯﻏﺎﻝ ﺍﺧﺘﻪ ﺧﺸﮏ
ﻣﺼﺮﻑ ۴۳ﮔﺮﻡ ﺯﻏﺎﻝ ﺍﺧﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺯﻧﺎﻥ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﯾﺒﻮﺳﺖ؛ ﺁﻟﻮ ﺧﺸﮏ
ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۶ ﻋﺪﺩ ﺁﻟﻮﯼ ﺧﺸﮏ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ؛ ﺍﻧﺠﯿﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ۴ﻋﺪﺩ ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺁﻫﻦ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس پروتز سینه بزرگی سینه آقایان جراحی زیبایی شکم تزریق چربی لیزر لیپولیز تزریق بوتاکس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه