صفحه اصلی > تناسب اندام > درمان سلولیت با شاک ویو 


سلوليت در واقع نوعي بافت چربي است با ظاهـري پرتقالي شـكل که روي سطح پوست ظاهر شـده و اغلب در نقاطـي مانـنـد بالاي ران و باسـن ديـده مي شود. حدوداً 90درصد خانمها سلوليت دارند.

Acoustic wave therapy يا شوك ويو كه يكـي از آخرين درمانهاي بدون جراحي چاقي و سلوليت بوده كه امواج صوتي با عبـور از پوســت و ورود به سلــوليت موجب آزاد شـدن چـربي از بافـتهاي سلوليت و در نتيجه بهبود ظاهر پوسـت و متـعاقب آن كاهش سايز خواهد شد.

 

 

 

اين دستگاه 2 پروب شعـاعي (D Actor) و مسطح  (C Actor) دارد كه اولي براي توليد امواج صوتي  از يك كمپرسور هواي فشــرده اسـتفاده مـيكند كه باعث لرزش پوست، عضله و درناژ لنفاوي و تحـريك متابوليسم شده وبراي درمان سلوليتهاي سطحي تر موثر است.

 

 

 

در C  Actor امواج به صورت سطحي گسترش مييابد و نفوذ آن عميـقتر اسـت. نفوذ عميق باعث شل شـدن بافت پيـوندي و افزايـش فعاليــت سلولها و درمان سلوليت در تمـامي مراحل ميشود. با اين دسـتگاه روي نواحي ران ها و ساق پا، باسن، بازو و شـكم ميتـوان كـار كــرد. هــيچ عارضـهاي بعـد از كار كــردن با اين دستگاه وجود ندارد. و استفاده همزمان از LPG نتایج درمانی را بهبود می بخشد.

 

 

فروشگاه خرازی پروتز سینه لیزر لیپولیز ژنیکوماستی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی