رفع غبغب با اسکالپشور

در کلینیک ایرانیان

اسکالپشور غبغب این دستگاه با استفاده از لیزر دایود، چربی های غبـغب را فقـط در ۲۵ دقیـقه به صـورت دائـمی از بیـن برده و باعث سفتـی و لیفتینگ پـوست در ناحیـه غبغب و گـردن می شـود. ایـن روش دارای سیـستم خنـک کننـده تماسی هوشمنـد بوده که درمان را برای فرد قابل تحمل می کند.

ویژگی ها :

  • رفع دائمی غبغب
  • فقط یک تا دو جلسه
  • کاملاً غیرتهاجمی
  • فقط در ۲۵ دقیقه
  • بدون دوره نقاهت
  • بدون محدودیت سنی