نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل آلیاکسین (لب)۱ سی سی t ۸/۷۰۰
پروفایلو1 ویالt 9/500
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
19/700t 17/300
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل آلیاکسین (لب)۱ سی سیt ۸/۷۰۰
هایفو1 جلسه (500 شات)t 4/750
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
14/950t 15/500
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل آلیاکسین (لب)۱ سی سیt ۸/۷۰۰
هایفو1 جلسه (500 شات)t 4/750
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
14/950t 15/500
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل ریوانس۱ سی سیt 6/500
پروسترولین1 جلسهt 4/500
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
12/500t 9/900
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل رووفیل (لب)۱ سی سیt 4/500
هایفو1 جلسه (500 شات)t 4/750
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
10/750t 8/300
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل رووفیل (لب)۱ سی سیt 4/500
هایفو1 جلسه (500 شات)t 4/750
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
10/750t 8/300
نام محصولحجم تزریققیمت کل
ژل رووفیل (لب)۱ سی سیt 4/500
پروسترولین1 جلسهt 4/500
بوتاکس مصپورت1 جلسهt 1/500
قیمت کلقیمت با تخمفیف
10/500t 8/300

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فرم درخواست مشاوره

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید ، مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .